کاربرد فن‎آوری بلاکچین در بازار سرمایه
کد مقاله : 1232-ACC17 (R2)
نویسندگان:
سید علی حسینی *1، فاطمه مرشدی2
1عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران
2دانشجوی دکترای دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران
چکیده مقاله:
هدف: با پیشرفت تکنولوژی و گذر از عصر صنعتی به عصر ارتباطات همواره با رویدادهای جدیدی در دنیای تکنولوژی مواجه هستیم. فن‎آوری بلاکچین ازجمله فن‎آوری‎های نوین است که به سرعت در حال گسترش میان صنایع و بخش‎های مختلف اقتصاد است. عملکرد فن‎آوری بلاکچین منجربه تغییراتی اساسی از جمله تمرکززدایی، حذف واسطه‎‎ها، حفاظت و امنیت داده‎ها و شفافیت اطلاعاتی می‎شود. امروزه برجسته‎ترین بازارهای سرمایه در سراسر جهان در حال بررسی راهکارهای استفاده و بهره‎برداری از فن‎آوری دفترکل توزیع شده هستند تا امکان بازسازی و بهبود مکانیسم‎های سنتی خود را فراهم نمایند. لذا در این پژوهش به بررسی فن‎آوری بلاکچین، مزایا و کاربردهای آن در بازار سرمایه و تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه و وضعیت فن‎آوری بلاکچین در ایران می‎پردازیم.
روش: پژوهش حاضر با هدف ترویج و ارتقای جایگاه بازار سرمایه با تکیه بر فن‎آوری‎های نوین و بررسی اسناد و مدارک آرشیوی و منابع علمی‌کتابخانه‌ای انجام شده است.
یافته‎ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که بیشتر دانش موجود در این حوزه در حد تئوریک و مفهومی بوده و نیاز به اقداماتی اساسی جهت روشن شدن جوانب و وجوه مختلف کارکردی پیرامون آن در بازارهای سرمایه وجود دارد. با توجه به کارکردهای قابل توجه فن‎آوری بلاکچین و استقبال بزرگترین بنگاه‎های حوزه فن‎آوری اطلاعات از این فن‎آوری و عملیاتی شدن بسیاری از پروژه‎های پیرامون آن، استفاده از فن‎آوری بلاکچین در بازارهای سرمایه امکانپذیر است.
کلیدواژه ها:
بلاکچین، دفترکل توزیع شده، بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است