بررسی تاثیر ثبات هیات مدیره بر ارزش شرکت با توجه به حوزه‌ی جغرافیایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کد مقاله : 1230-ACC17 (R1)
نویسندگان:
پیمان امینی *1، روژین رستم پور2
1حسابداری،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه کردستان،سنندج،کردستان ،ایران
2حسابداری،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد ؛سنندج،کردستان،ایران
چکیده مقاله:
هدف: هدف ازپژوهش‌ حاضر بررسی اثر ثبات هیات مدیره به عنوان یکی از مولفه‌های هیات مدیره بر ارزش شرکت با توجه به حوزه‌ی جغرافیایی می‌باشد.
ویژگی‌های هیئت مدیره ( ثبات هیات مدیره، دانش مالی هیات مدیره، اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، و ....) از جمله مباحث مهمی است که در چند دهه اخیر مورد توجه قرارگرفته است.
روش: بدین منظور با روش حذف سیستماتیک و با اعمال محدودیت هایی طی دوره زمانی 1391- 1396تعداد 90شرکت شناسایی و به عنوان نمونه آماری پژوهش در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه‎های پژوهش با استفاده از رابطه رگرسیونی چندگانه با اثرهای تصادفی انجام گرفت.
یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می‌دهد که ثبات هیات مدیره تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش شرکت دارد. در فرضیه‌ی اصلی دوم تاثیر تفاوت حوزه‌های جغرافیایی مختلف به عنوان عامل بیرونی بر رابطه‌ی بین ثبات هیات مدیره و ارزش شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که در مناطق جغرافیایی دو و چهار تاثیر مستقیم و معنی‌دار و در منطقه اول تاثیر معکوس و معنادار بین ثبات هیات مدیره و ارزش شرکت وجود دارد. در مناطق سه و پنج ثبات هیات مدیره هیچ تاثیری بر ارزش شرکت ها ندارد.
کلیدواژه ها:
حاکمیت شرکتی، ثبات هیات مدیره، ارزش شرکت، حوزه جغرافیایی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است