تأثیر اطمینان بیش از حد مدیران بر ارتباط بین عدم اطمینان تورم و بیش سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها
کد مقاله : 1229-ACC17 (R2)
نویسندگان:
قدرت اله طالب نیا *1، ثریا ویسی حصار2، علی فاطری3
1عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
2کارشناسی ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی کار، دانشکده مدیریت و حسابداری، قزوین، ایران.
3دانشجوی دکتری حسابداری، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، ایران.
چکیده مقاله:
هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر اطمینان بیش از حد مدیران بر ارتباط بین عدم اطمینان تورم و بیش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
روش: فرضیه‌های‌ پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 88 شرکت طی دوره 10 ساله از سال 1387 لغایت 1396 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور از باقیمانده‌های الگوی سرمایه‌گذاری مورد انتظار برای اندازه‌گیری بیش سرمایه‌گذاری استفاده شده است. همچنین، از واریانس شرطی تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص ضمنی تولید (GDP deflator) که از مدل تعمیم یافته GARCH (1,1) به‌دست آمده است، برای اندازه‌گیری عدم اطمینان تورم بهره گرفته شده است.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بین عدم اطمینان تورم و بیش سرمایه‌گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین اطمینان بیش از حد مدیران و بیش سرمایه‌گذاری رابطه معناداری وجود ندارد. در نهایت، اطمینان بیش از حد مدیران بر رابطه بین عدم اطمینان تورم و بیش سرمایه‌گذاری اثر معناداری ندارد.
کلیدواژه ها:
اطمینان بیش از حد مدیران، بیش سرمایه‌گذاری، عدم اطمینان تورم، مدل تعمیم یافته GARCH (1,1).
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است