مروری بر مدل های اندازه گیری عملکرد
کد مقاله : 1227-ACC17 (R1)
نویسندگان:
احمد آژنگ *
دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:
هدف: اندازه گیری عملکرد یکی از موضوعات بااهمیت، گسترده و پیچیده حوزه حسابداری و مدیریت است. با وجود تحقیقات زیاد در این حوزه و پیشرفت های موجود در زمینه ادبیات اندازه گیری عملکرد، این مبحث هنوز هم به عنوان یکی از مباحث به‌روز، جذاب و بااهمیت دانشگاهی و محیط کسب و کار مطرح بوده که ذهن محققین را به خود معطوف ساخته است. زیرا که از جنبه های مختلف بر پیاده سازی استراتژی های واحد تجاری، کنترل عملیات، تصمیم گیری و پاداش و مزایای پرسنل و مدیران تاثیرگذار است.
روش: این مقاله با مرور انتقادی ده مدل اندازه گیری عملکرد و بررسی ویژگی ها و نقاط ضعف و قوت آن ها، درک جامعی از کارکرد، ویژگی ها و ساختار مدل های اندازه‌گیری عملکرد به مخاطب ارائه داده و زمینه ای برای پژوهش های بیشتر در این حوزه و توسعه و بهبود مدل های اندازه گیری عملکرد را فراهم می آورد.
یافته ها: در این مقاله ده مدل اندازه گیری عملکرد مورد بررسی قرار می گیرد و با استفاده از یک مدل نوع شناسی ارزیابانه ویژگی ها و خصوصیات این مدل ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. نقاط ضعف و قوت هر کدام از این مدل ها نشان داده شده و مشخص می شود که هر یک بر بخشی از اندازه گیری عملکرد تمرکز بیشتری دارند.
کلیدواژه ها:
مدل های اندازه گیری عملکرد؛ شاخصه های عملکرد، بررسی انتقادی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است