ارتباط بین شفافیت حسابرسی، کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‌گذاری
کد مقاله : 1226-ACC17 (R2)
نویسندگان:
علی اکبر نونهال نهر *1، بهناز بخشی زاده2
1گروه حسابداری، واحد بستان آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، بستان آباد، ایران
2گروه حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
چکیده مقاله:
هدف: مهم‌ترین ابزار ارتباطی مابین حسابرسان و استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری عبارت است از گزارش-های حسابرسی که اصولاً بصورت کتبی ارائه می‌شوند و در آن عمدتاً سعی می‌شود به کاهش فاصله انتظارات حسابرسی پرداخته شود. موضوعی که در این راستا مطرح می‌شود و تا حدود زیادی نیز مغفول و نادیده گرفته شده است، شفافیت حسابرسی می‌باشد. پژوهش حاضر این موضوع را در ادبیات حسابرسی ایران معرفی و مورد آزمون قرار داده، و در این راستا نیز بر تلاش‌های جامعه قانون‌گذاری حسابرسی تأکید و توجه شده است. انتشار استاندارد حسابرسی 700 تجدید نظر شده و الحاقات بعدی آن به‌عنوان آخرین تلاش حرفه حسابرسی برای افزایش شفافیت در گزارش‌های حسابرسی می‌باشد. در تحقیق حاضر، تأثیر شفافیت حسابرسی بر کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه-گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.
روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات توسعه ای و کاربردی، و از نظر گردآوری داده ها از نوع تحقیقات آرشیوی، و از نظر روش اجرا از نوع همبستگی و تحقیقات پس رویدادی است. جامعه آماری غربال شده تحقیق شامل 115 شرکت می‌باشد که به منظور عملیاتی نمودن متغیر شفافیت حسابرسی در دوره زمانی 1386 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان می‌دهد که افزایش شفافیت حسابرسی منجر به بهبود کیفیت حسابرسی، و همچنین موجب بهبود در ارتباط بین کیفیت حسابرسی و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری می‌گردد.
کلیدواژه ها:
شفافیت حسابرسی، کیفیت حسابرسی، کارایی سرمایه‌گذاری، استانداردهای حسابرسی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است