مبادی کنترلهای عمومی فناوری اطلاعات در حسابرسی زنجیره بلوکی
کد مقاله : 1224-ACC17 (R3)
نویسندگان:
علی علی پور فلاح پسند1، مظفر جمالیان پور *2
1دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی دانشگاه علامه طباطبائی
2گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
هدف: در این پژوهش خطرات مربوط به بلاک چین اختصاصی و عمومی از دیدگاه کنترل های عمومی فناوری اطلاعات به عنوان بخشی از عملیات حسابرسی کنترل های داخلی جهت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نواحی جدیدی از کنترل های عمومی فناوری اطلاعات برای حسابرسان و نیز نواحی دارای خطر که بلاک چین قادر به حذف آنهاست معرفی شده است.
روش ها: در این مقاله سعی شده است تا با مطالعه منابع داخلی و خارجی کنترل های عمومی فناوری اطلاعات در محیط زنجیره بلوکی عمومی و اختصاصی معرفی و خطرات شناسایی شده و اقدامات قابل انجام جهت کاهش یا حذف این خطرات بیان گردد. بر این اساس این پژوهش از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کابردی-ترویجی خواهد بود.
یافته ها: نواحی جدیدی از محیط کنترل فناوری اطلاعات، مدیریت تغییر و توسعه برنامه، عملکردهای رایانه ای و دسترسی به برنامه ها و داده ها شناسایی شده است. علاوه بر این توانایی بلاک چین در کاهش خطرات مرتبط با تغییرات داده های تاریخی، نیاز به بازیابی داده ها، پردازش دسته ای در میان گره ها و بازیابی برنامه ها و داده ها در فجایع نیز از دیگر یافته های این پژوهش بوده است.
نتیجه گیری: حاصل انجام این پژوهش بیان مبادی اولیه در خصوص استفاده از کنترل های عمومی فناوری اطلاعات در حسابرسی بلاک چین های اختصاصی و عمومی که شامل کنترل های داخلی گزارشگری مالی است، می باشد.
کلیدواژه ها:
کلمات کلیدی: بلاک چین، بلاک چین اختصاصی، بلاک چین عمومی، کنترل های عمومی فناوری اطلاعات، حسابرسی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است