شناسایی فاکتورهای موثر بر گزارشگری مالی جسورانه شرکت ها
کد مقاله : 1222-ACC17 (R3)
نویسندگان:
سعیده پیوندی *
حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
چکیده مقاله:
هدف:منظور از گزارشگری مالی جسورانه، به کارگیری درجه پایینی از محافظه‌کاری در تهیه صورت های مالی میباشد. در شرایط کنونی، برخی از شرکتها جهت پنهان نمودن شرایط نامطلوب خود اقدام به ارائه گزارشهای مالی جسورانه مینمایند به نحوی که اخبار خوب شرکت را منتشر و اخبار نامطلوب را نگهداری مینمایند و از این طریق وضعیت شرکت را به صورت غیرواقعی، مطلوب نشان می دهند. از آن جایی که استفاده کنندگان بر اساس همین اطلاعات اقدام به ارزیابی ریسک سرمایه گذاری و اعتباردهی می نمایند و با توجه به این که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بی ثباتیهایی از جمله نوسانات نرخ ارز وجود داشته و این بی ثباتی ها بر وضعیت سودآوری و نقدینگی شرکت موثر میباشد بنابراین در صورت غیرواقعی بودن اطلاعات، تصمیم گیریها نامطلوب خواهد بود، لذا هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی فاکتورهای موثر بر جسورانه بودن گزارشهای مالی میباشد.
روش:این پژوهش به صورت توصیفی انجام شده و از طریق مطالعه منابع و مقالات موجود، به بررسی فاکتورهای موثر بر گزارشگری مالی جسورانه پرداخته شده است.
یافته ها:با توجه به مبانی نظری، به نظر میرسد در ایران، با کاهش ریسک و بهبود جایگاه شرکت در صنعت، احتمال ارائه گزارشهای جسورانه کمتر میشود. همچنین ویژگیهای شرکت، وضعیت سودآوری و ساختار مالکیت نیز بر نحوه ارائه گزارشها موثر میباشد. انگیزه مدیر برای دریافت پاداش بیشتر نیز منجر به ارائه گزارشهای متهورانه میشود. در نهایت اگر نظارتها توسط موسسات حسابرسی بزرگ صورت گرفته و شرکا دارای تجربه و تخصص بالایی باشند، احتمال رفتارهای فرصتطلبانه از سوی مدیریت کاهش مییابد.
کلیدواژه ها:
گزارشگری مالی جسورانه، ویژگی های عملیاتی شرکت، ویژگی های راهبری شرکتی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است