بررسی رابطه بین استراتژی تجاری شرکتها و گزارشگری حسابرس
کد مقاله : 1221-ACC17 (R2)
نویسندگان:
رحمت اله زارعی *1، محمدحسین رنجبر2
1گروه حسابداری دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد اسلامی
2استادیار گروه حسابداری و مالی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
چکیده مقاله:
هدف: تدوین استراتژی یکی از وظایف خطیر مدیریتی است که مبنای تصمیم گیری های حیاتی مدیران برای حفظ بقای سازمان و تعالی آن می باشد. این مولفه یعنی تدوین استراتژی هرچقدر واقع بینانه تر و مبتنی بر رویکرد آینده نگری باشد این امکان وجود دارد که بتواند بر روی قضاوت حسابرسی در مورد ابعاد مختلف مورد قضاوت از جمله تداوم فعالیت شرکت تاثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر استراتژی های تجاری بر نوع گزارش حسابرسی است.
روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده تمام شرکت‌های فعال در بورس سال‌های 1391-1396 و نمونه آماری شامل 140 شرکت فعال که با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک انتخاب گردیده اند. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از نرم‌افزار ایویوز نسخه 9 و از رگرسیون تابلویی لجستیک استفاده شده است.
یافته ها: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین استراتژی تدافعی و تهاجمی و نوع گزارش حسابرس رابطه معناداری وجود دارد.
کلیدواژه ها:
استراتژی‌های تجاری، شرکت‌های تدافعی، شرکت‌های تهاجمی، نوع گزارش حسابرسی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است