بررسی تاثیر بکارگیری اطلاعات حسابداری ناشی از پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در پیش بینی سود خالص و جریانات نقدی عملیاتی
کد مقاله : 1220-ACC17 (R2)
نویسندگان:
اکرم سالک *1، سید صادق قاضوی2
1کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
هدف: سرمایه‌گذاران بالقوه و دیگر ذی‌نفعان بازار به اطلاعاتی دقیق و شفاف نیاز دارند تا بتوانند تصمیماتی آگاهانه بگیرند. اکنون این بحث مطرح شده است که مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری که بطور گسترده پذیرفته شده باشد احتمالاً قابلیت مقایسۀ گزارش‌‌های مالی تهیه‌شده در کشورهای مختلف را افزایش خواهد داد. در این پژوهش بررسی می‌گردد که آیا تصویب اجباری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) سودمندی اطلاعات حسابداری را در پیش‌بینی سود آتی و جریان وجوه نقد به صورت غیر مستقیم تغییر داده است. به عبارتی هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بکارگیری اطلاعات حسابداری ناشی از پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در پیش‌بینی سود و جریانات نقدی می‌باشد.
روش: جامعه آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال‌های1390 تا 1395می‌باشد. حجم نمونه مورد بررسی 126 شرکت می‌باشد. داده‌های مورد نظر از سایت کدال جمع‌آوری و در فایل اکسل طبقه بندی گردید. همچنین آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار Eviews9 انجام شد.
یافته‌ها: بکارگیری اطلاعات حسابداری ناشی از پذیرش IFRS بر پیش بینی سود تاثیرگذار است اما بر جریانات نقدی تاثیرگذار نمی‌باشد. به عبارتی فقط می‌تواند باعث بهبود روند پیش‌بینی سود گردد.
کلیدواژه ها:
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)، پیش بینی سود، جریان وجوه نقد.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است