واکنش فعالان بازار سرمایه به نظرات منعکس در شبکه های اجتماعی تحلیل گران و تأثیر آن بر قیمت سهام
کد مقاله : 1219-ACC17 (R1)
نویسندگان:
پری چالاکی *1، گلشن محمدی خانقاه2، نشمیل اسماعیلی3
1عضو هیات علمی
2گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
3دانشجوی ارشد
چکیده مقاله:
هدف: استفاده از شبکه های اجتماعی به منظور برقرای ارتباط و تبادل اطلاعات روز به روز در حال گسترش است. با توجه به اینکه نقش شبکه های اجتماعی در بازار سرمایه پررنگ شده است، بررسی توانایی و اثربخشی آن و تأثیرگذاری آن بر تصمیم گیری سرمایه گذاران حائز اهمیت است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی واکنش سرمایه گذاران به نظرات اعلام شده توسط تحلیل گران بازار سرمایه در شبکه های اجتماعی و بررسی تأثیر این واکنش بر قیمت سهام است.
روش: به منظور اجرای این پژوهش، 244 شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس که در رابطه با آنها در چند کانال انتخابی نظراتی از ابتدای دی ماه 1397 تا ابتدای تیر 1398، اعلام شده است انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به نظر تحلیل گران (مثبت، خنثی، منفی) از شبکه های اجتماعی و قیمت سهام این شرکت ها از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است.
یافته ها: نتایج آزمون فرضیه‏ های پژوهش حاکی از آن است که بین نظر مثبت ارائه شده توسط تحلیل گران در شبکه های اجتماعی و قیمت سهام رابطه معناداری وجود دارد اما رابطه معناداری از نظر آماری بین نظر منفی و خنثی با قیمت سهام وجود ندارد که این نتایج منطبق با تئوری چشم انداز می باشد.
کلیدواژه ها:
شبکه اجتماعی، تحلیل گران بازار سرمایه، قیمت سهام
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است