ارائه مدلی جهت قیمت گذاری بالا برای سهام با احتمال سقوط بیشتردر بورس اوراق بهادار تهران
کد مقاله : 1216-ACC17 (R2)
نویسندگان:
الهام کشتگر *1، فاطمه یوسف پور2، هدا قلیچی مقدم3، سید محدثه سیدی4
1کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان-قوچان-ایران
2کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان-شیروان ایران
3کارشناسی ارشد حسابرسی موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان-قوچان-ایران
4کارشناسی حسابداری موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان-قوچان-ایران
چکیده مقاله:
هدف: پژوهش حاضر معیاری برای پیش سنجی قیمت گذاری بالای بالقوه برای سهام فردی ارئه کرده و رابطه متقابل بین قیمت گذاری بالا و بازده سهام آتی را بررسی می کند. مدلی جهت قیمت گذاری بالا برای سهامی که احتمال سقوط بیشتری دارند بر اساس نظریه های گمانه زنی منطقی ارائه می دهد.
روش: از مدل لاجیت دودویی برای پیش بینی احتمال بازده شدید مثبت یا بازده انباشته سهام استفاده شد. در بازه زمانی1390 تا 1396 به روش غربالگری172 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران بهنوان نمونه انتخاب شد.
یافته: نتایج نشان داد که سهام با احتمال بالای سقوط، به درآمد ناخالص پایین می انجامد. سهام با احتمال سقوط بالا باعث افزایش قیمتها بدون در نظر گرفتن سطح مالکیت نهادی یا تغییرات در تمایل سرمایه گذاران شد. همچنین آنها افزایش تقاضای سازمانی را تا مادامی که قیمت ها به اوج ارزش افزوده برسند، را نشان می دهند. سرمایه گذاران نهادی که احتمال بالای سقوط سهام را قوت می بخشند، بهتر از دیگران عمل می کنند، که نشان می دهد که آنها مهارت زیادی در زمان بندی حباب ها و سقوط سهام فردی دارند.
واژه های کلیدی: سقوط قیمت، بازده سهام، سرمایه گذاران نهادی، حباب های قیمتی.
کلیدواژه ها:
سقوط قیمت، بازده سهام، سرمایه گذاران نهادی، حباب های قیمتی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است