بررسی کارآمدی گزارش هیات مدیره در خصوص اثر بخشی کنترل‌های داخلی حاکم برگزارشگری مالی
کد مقاله : 1214-ACC17
نویسندگان:
مهدی وکیلیان آغوئی *1، مهدی مرادی2
1عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
2گروه حسابداری - دانشکده علوم اداری و اقتصاد- دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله:
هدف: هدف این پژوهش بررسی تحلیلی کارآمدی گزارش هیات مدیره در خصوص اثر بخشی کنترل‌های داخلی حاکم برگزارشگری مالی است. به این منظور اظهار نظر هیات مدیره در خصوص اثر بخشی کنترل‌های داخلی حاکم برگزارشگری مالی با سایر روش‌های سنجش کیفیت گزارشگری مالی شامل قابلیت اتکاء (اقلام تعهدی اختیاری)، قابلیت پیش‌بینی سود (مربوط بودن اطلاعات)، نوع اظهار نظر حسابرس مستقل و دقت در پیش بینی سود مورد مقایسه قرار گرفته است.
روش: روش مورد استفاده در این پژوهش پس رویدادی مبتنی بر اطلاعات واقعی می‌باشد و از لحاظ ماهیت و اهداف از نوع کاربردی می‌باشد. این پژوهش در پی بررسی روابط بین عوامل و شرایط خاص یا نوع رویدادی که قبلا رخ داده، از طریق مطالعه نتایج حاصل از آن‌ها است. به این منظور نمونه آماری متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که گزارش کنترل داخلی هیات مدیره در رابطه با اثر بخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی با سایر معیارهای کیفیت گزارشگری مالی شامل قابلیت اتکاء، قابلیت پیش‌بینی سود ، نوع گزارش حسابرس مستقل و دقت در پیش‌بینی سود تفاوت معنا داری دارد. این در حالی است که نتایج مقایسه کیفیت گزارشگری مالی بر اساس گزارش حسابرس مستقل با سایر معیارهای کیفیت گزارشگری تفاوت معنی‌داری با یکدیگر ندارد. لذا بر اساس نتایج بدست آمده استدلال می‌شود که گزارش هیات مدیره در خصوص اثر بخشی کنترل‌های داخلی حاکم برگزارشگری مالی از کارآمدی لازم برخوردار نمی‌باشد.
کلیدواژه ها:
اثر بخشی کنترل های داخلی، گزارش کنترل داخلی، کیفیت گزارشگری مالی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است