بررسی تأثیر تجربۀ حسابرس بر حق‌الزحمه و کیفیت حسابرسی
کد مقاله : 1213-ACC17 (R1)
نویسندگان:
سعید انورخطیبی *1، فرشته ثانی2، ابراهیم اسماعیلی باویل3
1گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
2عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلخچی، ایران
3دانش اموخته ازاد اسلامی واحد کرمانشاه
چکیده مقاله:
هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر تجربه حسابرس بر حق الزحمه و شاخص های کیفیت حسابرس ( شهرت حسابرس ، دوره تصدی حسابرسی ) در شرکت‎های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
کیفیت حسابرسی یکی ازموضوعات با اهمیت در حوزه ی حسابرسی وبازارسرمایه است . حرفه ی حسابرسی مانند سایرحرفه ها برای حفظ جایگاه خود نیازمند کسب اعتمادعمومی است وآنچه جامعه ازآن انتظاردارد ارائه ی گزارش حسابری باکیفیت مطلوب است درواقع این ارزش افزوده ای است که تنها حرفه ی حسابرسی قادر به افزودن آن به اطلاعات مالی شرکتها است .

روش: به ‎منظور دستیابی به اهداف پژوهش، 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1390تا 1395 انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه‎های پژوهش با استفاده از رابطه رگرسیونی چندگانه با اثرهای تصادفی انجام گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد در شرکت‎های بورسی ایران، تجربه حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد .
کلیدواژه ها:
واژه های کلیدی: تجربۀ حسابرس، حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی، شهرت حسابرس، دوره تصدّی حسابرس.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است