عوامل تعیین کننده و پیامد اقتصادی کیفیت سود با تاکید بر ویژگیهای سری زمانی سود
کد مقاله : 1212-ACC17 (R2)
نویسندگان:
صدیقه دوستیان *1، شهناز مشایخ2
1دانش آموخته دوره دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا (س)
2دانشیار گزوه حسابداری دانشگاه الزهرا (س)
چکیده مقاله:
هدف: شفافیت اطلاعات حسابداری برای کلیه استفاده کنندگان صورتهای مالی از اهمیت زیادی برخوردار است. شفافیت اطلاعات حسابداری دارای ابعاد گوناگونی است که یک جنبه با اهمیت آن کیفیت سود حسابداری است. کیفیت سود تحت تاثیر عوامل مختلفی است. در این مقاله عوامل موثر بر کیفیت سود از پنج جنبه شامل ویژگیهای شرکت، ویژگیهای تجاری، ویژگیهای اقتصادی، کیفیت حسابرسی و بتا بررسی شده است و کیفیت سود با استفاده از سه معیار پایداری ، قابلیت‌پیش‌بینی و هموارسازی سود اندازه گیری شده است. جهت بررسی پیامد اقتصادی کیفیت سود از دو متغیر نسبت قیمت به سود تعدیل شده صنعت و نسبت قیمت به ارزش دفتری تعدیل شده صنعت استفاده شده است.
روش: جهت انجام پژوهش 135 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته‌است. در این پژوهش جهت بررسی اینکه کدام یک از عوامل تعیین کننده کیفیت سود بر کیفیت سود تاثیر معناداری دارند از رویکرد اکتشافی استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که در میان عوامل تعیین کننده کیفیت سود فقط اهرم، انحراف استاندارد جریان نقدی عملیاتی و اظهارنظر حسابرس با هیچکدام از معیارهای کیفیت سود رابطه معنی دار نداشتند. نتایج در مورد پیامد اقتصادی کیفیت سود نشان داد که هیچکدام از معیارهای کیفیت سود با ارزش شرکت رابطه معنادار نداشتند.
کلیدواژه ها:
کیفیت سود، عوامل تعیین کننده کیفیت سود، پیامد اقتصادی کیفیت سود.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است