رابطه بین مدیریت سود آگاهی‌دهنده و فریبنده با ارزش شرکت: نقش تعدیلگری عدم تقارن اطلاعاتی
کد مقاله : 1211-ACC17 (R1)
نویسندگان:
سمیرا جودی، غلامرضا منصورفر *
گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه
چکیده مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین مدیریت سود آگاهی‌دهنده و فریبنده با ارزش شرکت می‌باشد.
روش: در این پژوهش برای اندازه‌گیری ارزش شرکت از معیار کیو توبین و برای اندازه‌گیری عدم تقارن اطلاعاتی از معیار Spread و همچنین برای اندازه‌گیری مدیریت سود آگاهی‌دهنده از روش آلبرت ریچاردسون (AR) و برای اندازه‌گیری مدیریت سود فریبنده از روش تاکر و زاروئین (TZ) استفاده شده است. در راستای تحقق هدف‌های پژوهش دو فرضیه تدوین شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 106 شرکت در بازه زمانی 1387 تا 1396می‌باشد. برای آزمون فرضیه-های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌های ترکیبی استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است که مدیریت سود آگاهی‌دهنده و فریبنده به ترتیب تاثیر مثبت و منفی معناداری بر ارزش شرکت دارد. هرچند اثر منفی مدیریت سود فریبنده بر ارزش شرکت شدیدتر گزارش شده است. علاوه بر این، نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی نیز تایید شده است. این بدان معنی است که وجود عدم تقارن اطلاعاتی، تاثیر مثبت مدیریت سود آگاهی‌دهنده را کاهش و تاثیر منفی مدیریت سود فریبنده بر ارزش شرکت را افزایش می‌دهد. نتایج فوق بیانگر آن است که در شرایط وجود عدم تقارن، مدیران با دستکاری سود گزارش شده همواره منافع شخصی خودشان را دنبال می‌کنند که این موضوع در بلند‌مدت ارزش شرکت را کاهش خواهد داد.
کلیدواژه ها:
مدیریت سود آگاهی‌دهنده، مدیریت سود فریبنده، ارزش شرکت، عدم تقارن اطلاعاتی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است