بررسی تاثیر ضعف با اهمیت مربوط به فناوری اطلاعات کنترل های داخلی بر تغییر حسابرس
کد مقاله : 1209-ACC17 (R2)
نویسندگان:
شعبان محمدی *1، احمد عارف نیا1، عبدالرضا کاهانی1، مجتبی حیدرزاده2
1کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان-قوچان-ایران
2کارشناسی ارشد حسابرسی موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان-قوچان-ایران
چکیده مقاله:
هدف: نقاط ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی مربوط به فن آوری اطلاعات (IT) نشان دهنده تهدیدات منحصر به فرد سازمان است. شرکتها به منظور بهبود عملکرد عملیاتی و کیفیت گزارشگری مالی خود در فناوری اطلاعات (IT) سرمایه گذاری می کنند. همچنین ضعف های با اهمیت مربوط وغیر مربوط به فناوری اطلاعات کنترلهای داخلی بر تعویض حسابرس متخصص فناوری اطلاعات را بررسی می کنیم.
روش: بدین منظور با استفاده از روش حذفی داده های مربوط به 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1391 تا 1395 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است که در آن برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش آماری رگرسیون لجستیک استفاده شده است.
یافته: نتایج این تحقیق نشان می دهد رابطه منفی معناداری بین تخصص فناوری اطلاعات حسابرس و ضعف با اهمیت مربوط و غیر مربوط با فناوری اطلاعات وجود دارد. بعبارتی مشتریانی که حسابرسان با تخصص IT بیشتر را جایگزین حسابرس سابق خود می کنند نقاط ضعف با اهمیت را درعرض کمتراز یک سال از زمان گزارش نقاط ضعف کنترلی اصلاح می کنند.
کلیدواژه ها:
تخصص فناوری اطلاعات حسابرس، کنترل های داخلی، تغییر حسابرس
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است