سرمایه اجتماعی شرکت و هزینه های حسابرسی
کد مقاله : 1208-ACC17
نویسندگان:
احسان افزازمنش *، سید محمد گلشائیان، فهیمه نورزاده، منیره نوری
کارشناسی ارشد حسابرسی موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان-قوچان ایران
چکیده مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرسرمایه اجتماعی شرکت بر هزینه های حسابرسی است. همچنین نقش متغیرهای فاصله بین حسابرس و شرکت، پیچیدگی فرآیند حسابرسی، تلاش حسابرس، خطر دادرسی ،حاکمیت شرکتی و دینداری برای بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر هزینه های حسابرسی استفاده شد. بدین منظور نمونه ای شامل 175 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1390 تا 1395 انتخاب گردید.برای آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره و نرم افزار ایویوز استفاده شد. نتایج نشان داد که شرکت‌های مستقر در استان هایی که سرمایه اجتماعی بالایی دارند، هزینه های حسابرسی پایین تری را پرداخت می کنند. تلاش حسابرس و احتمال دادخواهی در زمانی که شرکت‌ها در یک استان با سرمایه اجتماعی بالا قرار دارند، هر دو پایین‌تر هستند. خطر دادرسی در استانهای با سرمایه اجتماعی بالا، پایین تر است. اگرسرمایه اجتماعی بر هزینه های حسابرسی تاثیر بگذارد در صورتی که حسابرسان به شرکت نزدیک‌تر باشند، این تاثیر قوی‌تر خواهد بود. در یک محیط حسابرسی پیچیده سرمایه اجتماعی تاثیر قوی تری بر هزینه های حسابرسی دارد. حاکمیت شرکتی بهتر، منجر به ریسک تجاری پایین و کنترل‌های داخلی بهتر می‌شود و به نوبه خود هزینه های حسابرسی را در استان های با سرمایه اجتماعی بالا، کاهش می‌دهد. برای شرکت های مستقر در استان های با دین داری بالاتر، سرمایه اجتماعی تاثیر کمتری بر هزینه های حسابرسی دارد.
کلیدواژه ها:
هزینه های حسابرسی، سرمایه اجتماعی،حاکمیت شرکتی،تاخیر گزارش حسابرس.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است