تاثیر اطلاعات حسابداری در تضمین ارائه وام های تجاری (مورد مطالعه: بانک شهر مشهد)
کد مقاله : 1207-ACC17 (R1)
نویسندگان:
محمد ولی نژاد *1، مصطفی همتی1، جواد صادق زاده2، حسین قاسمی زاده1
1کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان -قوچان ایران
2کارشناسی ارشد حسابرسی موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان -قوچان ایران
چکیده مقاله:
هدف: اصلی این تحقیق بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری در تضمین ارائه وام های تجاری در سه بخش مبلغ، میزان بهره و سررسید تسهیلات می باشد.
روش : پژوهش حاضر با بهره گیری از ادبیات تحقیق و ارجاع به نظر خبرگان، در چهار ویژگی انواع صورت های مالی، نوع اظهارنظر حسابرس، اقلام خاص از صورت های مالی و ویژگی های موسسه حسابرسی جمعا 23 شاخص‌ را شناسایی کرد و برای رسیدن به هدف یاد شده ، اقدام به نظرخواهی از خبرگان با روش دلفی نمود. اعضای پانل دلفی که همگی از خبرگان بانک شهر هستند با کمک نمونه گیری هدفمند انتخاب و برای گردآوری یافته ها طی دو مرحله دلفی از نظرات آنها استخراج شدند.
یافته: . نتایج تحقیق حاکی از این است که شاخص های صورت سود و زیان، ترازنامه، تداوم فعالیت، اظهارنظر مقبول، رتبه موسسات حسابرسی، ذخایر احتیاطی و نقدینگی تامین شده توسط عملیات در هر سه بخش مبلغ، میزان بهره و سررسید تسهیلات با اجماع بیش از 80 درصد از توافق خبرگان بالاترین رتبه را بخود اختصاص داده اند. با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر تایید تاثیر گزارشات حسابرسی در تضمین ارائه وام های به مدیران شرکت ها پیشنهاد می گردد هنگام انتخاب حسابرس به رتبه موسسات حسابرسی توجه ویژه ای بنماین و با توجه به اهمیت گزارش حسابرس در نزد اعتباردهندگان به سازمان حسابرسی، ملاحظات بیشتری برای کیفیت کار موسسات حسابرسی اعمال نماید.
واژگان کلیدی :
اظهارنظر حسابرس - اقلام خاص -صورت های مالی-ویژگی های موسسه حسابرسی.
کلیدواژه ها:
اظهارنظر حسابرس - اقلام خاص -صورت های مالی-ویژگی های موسسه حسابرسی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است