استفاده سیاستمداران از اطلاعات حسابداری
کد مقاله : 1206-ACC17
نویسندگان:
احمد آژنگ *
دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:
هدف: ماهیت فعالیت سیاستمداران و مشارکت آن‌ها در اجرا، نظارت، و تصمیم‌گیری‌های بخش عمومی سبب شده است که سیاستمداران در تمام کشورهای جهان به عنوان یکی از مهمترین استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی بخش عمومی مطرح باشند. با بررسی ادبیات موجود حسابداری بخش عمومی متوجه می شویم که سیاستمداران، حلقه مفقوده تحقیقات این حوزه هستند که کمتر به آن‌ها پرداخته شده است. از این رو به سبب اهمیت نقش سیاستمداران در فعالیت‌های بخش عمومی، لازم است که با انجام پژوهش‌های گسترده نقش و نیازهای اطلاعاتی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته، تا یافته‌های این پژوهش‌ها نقشه راهی برای استانداردگذاران و سیاست‌گذاران حسابداری بخش عمومی فراهم آورند.
روش: این مقاله بر آن است تا با بررسی انتقادی پژوهش‌های صورت گرفته این حوزه در کشورهای خارجی و مبانی نظری مربوطه، نکات قابل توجه جهت انجام پژوهش‌های کاربردی در این حوزه را برجسته نموده و از لحاظ تئوریک نیز چارچوبی را جهت راهنمای عمل این پژوهش‌ها معرفی نماید.
یافته ها: در این مقاله ابتدا دو نمونه از تحقیقات برجسته صورت گرفته در حوزه استفاده سیاستمداران از اطلاعات مالی و دو نمونه از تحقیقات شاخص انجام شده در حوزه استفاده سیاستمداران از اطلاعات عملکرد به صورت انتقادی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس براساس این بررسی‌ها، یک چارچوب مفهومی برای استفاده سیاستمداران از اطلاعات حسابداری مطرح می‌گردد. در ادامه نیز با شناخت اهمیت اتخاذ یک رویکرد مبتنی بر تصمیم‌گیری برای مطالعه استفاده سیاستمداران از اطلاعات حسابداری، نظریه‌های پشتیبان و مسیر مناسب تحقیقات این حوزه تشریح می‌گردد.
کلیدواژه ها:
استفاده سیاستمداران از اطلاعات حسابداری؛ حسابداری بخش عمومی؛ بررسی انتقادی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است