بررسی رابطه ی عدم اطمینان شرکت و ارزش نگهداشت وجه نقد
کد مقاله : 1205-ACC17 (R1)
نویسندگان:
محمدرضا اولی1، مریم میناب *2، وحید ربوبی3
1گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، ایران
2مشهد، دانشگاه آزاد مشهد
3دانشگاه ازاد مشهد
چکیده مقاله:
هدف : یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری، اطمینان از آینده است. در حقیقت بی ثباتی و عدم اطمینان موجب نااطمینانی مدیریت نسبت به تحولات آینده خواهد شد و درنتیجه مدیران نمی‌توانند چشم انداز روشن و شفافی از آینده ترسیم نمایند. هدف از این پژوهش ارائه شواهدی در ارتباط با تأثیر عدم اطمینان شرکت بر ارزش نگهداشت وجه نقد می‌باشد. همچنین اثر محدودیت مالی بر این رابطه را مورد آزمون قرار داده است.
روش: در پژوهش حاضر، اطلاعات مربوط به 144 شرکت طی سال های 1386- 1396 از شرکت های عضو بورس اوراق بهاردار تهران در نظر گرفته شده است. به این منظور از روش پژوهش همبستگی استفاده شده است.
یافته ها: نتیجه‌گیری کلی آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد که ارزش نهایی وجه نقد نگهداری شده در شرکت هایی با عدم اطمینان بالا نسبت به سایر شرکت‌ها معنادار نیست. در واقع با توجه به نتیجه به دست آمده باید گفت مدیریت در تصمیم‌های مرتبط با نگهداشت وجه نقد تحت تأثیر عدم اطمینان شرکت قرار نخواهد گرفت. همچنین اثر محدودیت مالی نیز بر این رابطه معنادار نشده است.
کلیدواژه ها:
ارزش نگهداشت وجه نقد، محدودیت مالی، عدم اطمینان .
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است