اثر تعاملی درآمد بر رابطه بین مدیریت سود و خوانایی گزارشات مالی در دو صنعت داروسازی و تولید خودرو
کد مقاله : 1204-ACC17 (R2)
نویسندگان:
تکتم صافدل دلوئی *1، نادر نقش بندی2، نسرین سلیمانی3
1دانشگاه فردوسی مشهد
2معاونت پژوهشی هیات علمی گروه حسابداری
3کارشناس ارشد حسابداری
چکیده مقاله:
در سال‌های اخیر به خوانایی صورت‌های مالی توجه چشمگیری شده است چرا که خوانا بودن صورت‌های مالی باعث درک بهتر استفاده‌کننده از صورت‌های مالی می‌شود.
هدف: از این حیث در این مقاله به بررسی رابطه مدیریت سود و درآمد با خوانایی گزارشات مالی و بررسی اثر درآمد بر رابطه بین مدیریت سود و خوانایی گزارش‌های مالی درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت داروسازی و تولید خودرو می‌پردازیم.
روش: در این راستا تعداد 59 شرکت طی سال‌های 1391 تا 1395 انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. آزمون فرضیه‌ها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت سود بر خوانایی گزارشات مالی در دو صنعت دارو و خودرو اثر معناداری ندارد. یافته: نتایج نشان داد که درآمد با خوانایی گزارش‌های مالی رابطه مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این یافته ها نشان می‌دهد که درآمد بر رابطه بین مدیریت سود و خوانایی گزارشات مالی در دو صنعت فوق اثرگذار نیست. به‌طور کلی یافته‌ها نشان داد که درآمد شرکت‌ها می‌تواند خوانایی گزارش‌های مالی را افزایش دهد که این موضوع می‌تواند ناشی از تأثیر خوانایی گزارش‌های مالی بر جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه و در نتیجه افزایش سودآوری شرکت‌ها باشد.
کلیدواژه ها:
مدیریت سود، خوانایی گزارش‌های مالی، درآمد، شاخص کانینگ
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است