توجه به مفهوم محافظه‌کاری به عنوان ابزاری برای حفظ منافع عمومی
کد مقاله : 1202-ACC17 (R1)
نویسندگان:
اسفندیار ملکیان کله بستی1، لیلا لطفی *2، حمید محمدی2
1استاد حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
2دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
چکیده مقاله:
هدف: این مقاله بررسی نقش محافظه کاری حسابداری در بخش عمومی و توجه به مفهوم محافظه کاری به عنوان ابزاری برای حفظ منافع عمومی است. محافظه کاری در بخش عمومی به حمایت از حقوق نسلهای آینده شهروندان و تقویت پایداری مالی نهادهای بخش عمومی کمک می کند.
روش: روش مورد استفاده در این مقاله به این صورت است که ابتدا با بررسی پیشینه موضوع، دیدگاه ها و نظرات موجود درباره محافظه کاری و نقش آن در بخش عمومی بررسی و مقایسه می شود. سپس نقش محافظه کاری در گزارشگری بودجه ای مورد بحث قرار گرفته و در نهایت جایگاه آن در قوانین و مقررات و چارچوبهای مفهومی گزارشگری مالی پرداخته شده است.
یافته ها: یافته های مقاله بیانگر آن است که مزایای محافظه کاری در گزارشگری مالی بخش عمومی تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. محافظه کاری با تاثیری که بر پیش بینی بودجه های آینده دارد، می تواند برای محافظت از حقوق نسلهای آینده و واحد گزارشگر بکار گرفته شود و انگیزه خرج کردن بیش از حد منابع توسط ذینفعان فعلی و نمایندگان آنها را کاهش دهد.
کلیدواژه ها:
محافظه کاری، حسابداری بخش عمومی، ویژگی های کیفی اطلاعات مالی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است