تاثیر سواد اطلاعاتی بر عملکرد مدیریتی: نقش میانجیگری حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش تعدیلی خودکار آمدی
کد مقاله : 1201-ACC17 (R1)
نویسندگان:
نادر نقش بندی *1، تکتم صافدل دلوئی2، فائزه آسایش پور3، سید رحمان جدی4
1معاونت پژوهشی هیات علمی گروه حسابداری
2کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ایران
3کارشناسی ارشد حسابداری, موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان-قوچان-ایران
4کارشناسی ارشد حسابرسی, موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان-قوچان- ایران
چکیده مقاله:
هدف : این پژوهش بررسی نقش میانجیگری حسابداری مدیریت استراتژیک بر رابطه بین سواد اطلاعاتی و عملکرد مدیریتی است. همچنین نقش تعدیلی خود کارآمدی بر رابطه بین حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد مدیریتی را بررسی می کند.
روش : در این راستا، 300 پرسشنامه به صورت تصادفی در سال 1397 به مدیران در شرکت های بورسی ایمیل شد و حدود 240 پرسشنامه(80 درصد) پرسشنامه ها بطور کامل پاسخ داده شد و با استفاده از روش رگرسیون چندگانه درتجزیه و تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت. جهت بررسی پایایی از آزمون آلفای کرونباخ و برای بررسی کفایت نمونه برداری هم از آزمون (KMOاستفاده شد. برای بررسی نرمال بودن از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده گردید
یافته: .نتایج این پژوهش نشان می دهد که سواد اطلاعاتی بر استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت استراتژیک تاثیر معناداری دارد. حسابداری مدیریت استراتژیک بر عملکرد مدیریتی تاثیر معناداری دارد. حسابداری مدیریت استراتژیک رابطه بین سواد اطلاعاتی و عملکرد مدیریتی را میانجیگری می کند. خودکارآمدی رابطه بین حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد مدیریتی را تعدیل می کند.
کلیدواژه ها:
حسابداری مدیریت استراتژیک، سواد اطلاعاتی، خود کارآمدی، عملکرد مدیریتی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است