بیش‌اعتمادی مدیران و ارزش نگهداشت وجه نقد در مراحل چرخه عمر
کد مقاله : 1178-ACC17 (R2)
نویسندگان:
رسول براردران1، بهزاد رضایی سامانی2، عیسی ابیضی *3
11دانشیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
2کارشناسی ارشد مهندسی مالی
3دانشجوی دکترای حسابداری
چکیده مقاله:
هدف: پژوهش حاضر بررسی رابطه بین بیش‌اعتمادی مدیر عامل و ارزش نگهداشت وجوه نقد توسط شرکت‌ در مراحل چرخه عمر می باشد.
روش: برای رسیدن به اهداف پژوهش تعداد 110 شرکت برای دوره زمانی 1391-1396 انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی داده‌های ترکیبی استفاده شده است.
یافته‌ها: نشان داد که بین بیش اعتمادی مدیر عامل و ارزش نگهداشت وجه نقد توسط شرکت در مرحله رشد رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. بدین معنا که بیش اعتمادی مدیر عامل موجب کاهش ارزش نگهداشت وجه نقد می‌شود.و همچنین نتایج نشان داد که بین بیش اعتمادی مدیر عامل و ارزش نگهداشت وجه نقد توسط شرکت در مراحل بلوغ و افول رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. بدین معنا که با افزایش بیش‌اعتمادی، مدیر‌عامل تمایل بیشتری به انباشت وجه نقد دارد، در نتیجه ارزش نگهداشت وجه نقد کاهش می‌یابد. بین بیش اعتمادی مدیران و ارزش نگهداشت وجه نقد توسط شرکت در مرحله بلوغ رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. بدین معنا که مدیران با اعتماد به نفس کاذب، ارزش نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های حاضر در مرحله بلوغ کاهش می‌یابد
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: بیش اعتمادی مدیر عامل‌، ارزش نگهداشت وجه نقد، چرخه عمر شرکت.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است