بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه پذیری صورت های مالی و مدیریت سود تعهدی در شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کد مقاله : 1177-ACC17 (R2)
نویسندگان:
مجید منتشری1، داریوش فرید *2، مهدی جبین پور3
1دانشجوی دکتری مهندسی مالی
2دانشیار دانکشده مدیریت دانشگاه یزد
3کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه یزد
چکیده مقاله:
هدف: مهمترین منبع اطلاعاتی که برای سرمایه‌گذاران در دسترس است، صورت‌های مالی است. بنابراین ویژگی و کیفیت ارائه این اطلاعات، بر قیمت سهام تاثیرگذار خواهد بود. یکی از این ویژگی‌ها، قابلیت مقایسه پذیری صورت‌های مالی است که سرمایه‌گذاران را قادر می نماید تا اطلاعات شرکت‌ها را با یکدیگر و طی چند سال مقایسه نمایند. همچنین مدیران شرکت ها تلاش می کنند با استفاده از روش هایی وضعیت سودآوری شرکت ها را به گونه ای مطلوب نشان دهند. یکی از این روش ها مدیریت سود است. موضوع مدیریت سود، حوزه وسیعی از پژوهش ها در مورد سود را در بر می گیرد و یکی از نقاط مهم این فرآیند، مدیریت سود در شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه پذیری صورت های مالی بر مدیریت سود تعهدی در شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
روش: نمونه آماری پژوهش شامل 30 شرکت داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1392 تا 1396 می باشد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد بین ویژگی قابلیت مقایسه صورت های مالی و مدیریت سود تعهدی رابطه معناداری و منفی وجود ‏دارد. با افزایش قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری به دلیل احتمال زیادتر برای شناسایی و کشف مدیریت سود تعهدی به-‏وسیله حسابرسان، لذا به کارگیری این روش با ریسک بیشتری همراه است و به همین دلیل باعث کاهش انجام مدیریت سود ‏تعهدی در شرکت ها خواهد شد.‏
کلیدواژه ها:
قابلیت مقایسه صورت های مالی، مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است