تأثیر معاملات با اشخاص وابسته و عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود
کد مقاله : 1176-ACC17 (R1)
نویسندگان:
محمود نیک کار مکرم *1، محمدحسن قلی زاده2، حسین صیمیمی حق گذاری3
1موسسه آموزش عالی کوشیار ، رشت ، گیلان
2گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
3گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده مقاله:
هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته و عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود است. معاملات با اشخاص وابسته یکی از عواملی است که موجب کاهش ارزش شرکت در بازار سرمایه می‌شود. اگرچه تمام معاملات با اشخاص وابسته فرصت‌طلبانه نیست، اما نگرش غالب این است که از عوامل تأثیرگذار بر ریسک می‌باشد و سرمایه‌گذاران، قبل از انجام سرمایه‌گذاری برای آن اهمیت قائل می‌شوند. از طرفی عدم تقارن اطلاعاتی در بازار، منجر به افزایش دامنه تفاوت قیمت‌های پیشنهادی می‌شود که این موضوع بر مدیریت سود نیز ممکن است تأثیرگذار باشد. بر اساس مسئله نمایندگی، به دلیل جدایی مالکیت از کنترل و وجود تضاد منافع بین این دو، معاملات با اشخاص وابسته می‌تواند موجب از دست رفتن ثروت سهام‌داران شود و مدیر برای سرپوش گذاشتن بر این مسئله اقدام به مدیریت سود کند. از سوی دیگر عدم تقارن اطلاعاتی نیز موجب عدم اطمینان در معاملات می‌شود. این عوامل موجب معاملات فرصت‌طلبانه را در بین افراد مطلع افزایش می‌دهد.
روش: برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیونی (روش تعمیم‌یافته کمترین مربعات (EGLS) استفاده‌شده است و نمونه‌ای متشکل از 735 سال-شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1390-1396 موردبررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان می‌دهد که بین معاملات نهانی با مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تعامل معاملات نهانی و عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر معناداری روی مدیریت سود ندارد.
کلیدواژه ها:
معاملات با اشخاص وابسته، عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است