کیفیت سود: ابعاد و سنجه‌ها
کد مقاله : 1174-ACC17 (R2)
نویسندگان:
غلامرضا کرمی1، محمد کاشانی‌پور1، محسن مرادی جزء *2
1دانشگاه تهران
2دانشجو
چکیده مقاله:
هدف: سود به‌عنوان مهم‌ترین محصول سیستم اطلاعاتی حسابداری باید از کیفیت قابل‌قبولی برخوردار باشد. کیفیت سود مفهومی وسیع و با ابعاد مختلف است. این مفهوم بیانگر این اصل می‌باشد که گزارش‌های مالی باید به‌گونه‌ای باشند که در فرایند و تصمیم‌های تخصیص منابع، مفید باشند. به دیگر سخن، گزارش‌های مالی باکیفیت تصمیم‌گیری را بهبود بخشیده و درنتیجه منجر به کارایی بازار سرمایه می‌شوند. با این ‌حال، کیفیت سود یک سازه پیچیده بوده که افراد آن را به روش‌ها و گونه‌های مختلف درک می‌کنند. هدف این مطالعه، بررسی مبانی‌نظری و ادبیات مربوط به کیفیت سود و در نهایت طبقه‌بندی ابعاد، شاخص‌ها و سنجه‌های کیفیت سود از منظر خبرگان است.
روش: در این تحقیق، ابتدا با توجه به ادبیات نظری عوامل و پیامدهای کیفیت سود مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به منظور طبقه‌بندی ابعاد، شاخص‌ها و سنجه‌های کیفیت سود، از نظرات خبرگان (مصاحبه و پرسشنامه) استفاده شده است. در نهایت، به منظور آزمون نظرات خبرگان در رابطه با ابعاد و سنجه‌های کیفیت سود از آزمون t استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ابعاد کیفیت سود شامل سه بعد حسابداری، بازار و مدیریتی می‌باشد. همچنین، بعد حسابداری شامل هشت سنجه (پایداری کل سود، پایداری عنصر نقدی سود، کل اقلام تعهدی، اقلام تعهدی غیر عادی، هموار بودن سود، قابلیت پیش‌بینی کنندگی سود، تجدید ارائه و محافظه‌کاری) و بعد بازار شامل سه سنجه (مربوط بودن، آگاهی‌دهندگی و به موقع بودن) و بعد مدیریتی شامل یک سنجه (تقسیم سود) می‌باشد.
کلیدواژه ها:
کیفیت سود، عوامل، پیامدها، ابعاد و شاخص‌ها
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است