مروری بر مطالعات انجام شده در رابطه با استانداردبین‌المللی گزارشگریمالی
کد مقاله : 1171-ACC17 (R1)
نویسندگان:
حیدر محمدزاده1، ارشد لطف اله پور2، عیسی ابیضی *3
11دانشیار گروه حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
2ارشدحسابداری، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران
3دانشجوی دکترای حسابداری
چکیده مقاله:
هدف: این مطالعه به بررسی ادبیات موجود راجع به اثرات استفاده از استاندارد بین الملی گزارشگری مالی می‌پردازد. هدف این مقاله، ارائه یک تصویری منسجم از نحوه تاثیرگذاری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی بر کیفیت گزارشگری مالی و بازارهای سرمایه می‌باشد.
روش: اکثر مطالعات اولیه حاکی از آن است که استاندارد بین‌ الملی گزارشگری مالی مزایای قابل توجهی همچون شفافیت، هزینه‌های پایین‌تر سرمایه، بهبود سرمایه‌گذاری و امکان مقایسه سرمایه‌گذاری‌ کشورهای مختلف را به همراه داشته‌ است. با این وجود، این مزایاها در شرکت ها و کشورهای مختلف، تفاوت اساسی با هم داشته است.
یافته‌ها: سایر مطالعات اخیر به بررسی اثرات استاندارد بین الملی گزارشگری مالی در گنجاندن ارقام حسابداری در قرادادهای رسمی اشاره می کنند که استاندارد بین الملی گزارشگری مالی باعث کاهش دستکاری ارقام حسابداری می‌شود. در نهایت، تفاوت‌های اساسی در بین این مطالعات موجب می‌شود که نتیجه‌گیری راجع به اثرات استفاده از استاندارد بین الملی گزارشگری مالی با مشکل مواجه شود.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: استانداردهای بین المللی حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی، بازار سرمایه
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است