بررسی قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و هزینه تأمین مالی از طریق بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کد مقاله : 1170-ACC17 (R1)
نویسندگان:
حوریه غنی‌زاده اردی1، سعید علی پور *2، عادل شاه ولی زاده2
1گروه آموزشی حسابداری، موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران
2گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
چکیده مقاله:
هدف: قابلیت مقایسه نسبت به سایر ویژگی‌های کیفی در بازار سرمایه و بدهی برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان جهت تصمیم‌های بهینه سرمایه‌گذاری و وام‌دهی بسیار حایز اهمیت است. بنابراین هدف پژوهش حاضر تبیین تأثیر قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری بر هزینه تأمین مالی از طریق بدهی است.
روش: نمونه‌‌ی پژوهش متشکل از 128 شرکت‌ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 6 ساله از سال 1391 تا سال 1396 است. این پژوهش از نوع کاربردی با داده‌‌های ترکیبی است و به منظور آزمون فرضیه پژوهش، مدل رگرسیونی با کنترل اثرات ثابت سال و صنعت به روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآورد شد.
یافته‌ها: یافته‌ها با استفاده ار هر دو روش برآورد هزینه تأمین مالی از طریق بدهی نشان می‌دهد، قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری بر هزینه تأمین مالی از طریق بدهی تأثیر معکوس و معناداری دارد. به عبارتی افزایش قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری با کاهش مزایای ناشی از استفاده از اطلاعات محرمانه و هزینه کسب و پردازش اطلاعات، موجب کاهش عدم اطمینان مشارکت‌کنندگان بازار بدهی نسبت به ریسک اعتباری شرکت‌ها می‌شود، که این امر کاهش هزینه تأمین مالی از طریق بدهی شرکت‌های مذکور را به دنبال خواهد داشت.
کلیدواژه ها:
قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری، تأمین مالی، هزینه بدهی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است