نقش همکاری تحقیقاتی و مدیریت فرآیند داوری در پذیرش مقالات در مجلات معتبر بین‌المللی حسابداری
کد مقاله : 1169-ACC17 (R1)
نویسندگان:
امید فرجی *1، مهدی خداکرمی2، ایمان سوخکیان3
1استادیار حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه تهران،تهران،ایران
3دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده مقاله:
هدف: چاپ مقاله در مجلات معتبر بین المللی یکی از راه های اساسی انتشار دانش و ترقی در حوزه آکادمیک برای اساتید و دانشجویان است که با توجه به جایگاه نه چندان خوب ایران در حوزه تحقیقات بین المللی حسابداری، نیازمند توجه بیشتری از سوی محققین حسابداری ایران است. هدف این مطالعه، بررسی دو عامل اثر گذار "همکاری تحقیقاتی" و "مدیریت فرآیند داوری" در پذیرش مقالات در مجلات معتبر بین المللی حسابداری می باشد که در ادبیات حسابداری ایران توجه چندانی بدان نشده است.
روش: در این پژوهش با بررسی گسترده پژوهش های داخلی و خارجی حسابداری، دو موضوع همکاری تحقیقاتی و مدیریت فرآیند داوری مقالات را به‎طور مروری، مقایسه‌ای و انتقادی به بحث گذاشته ایم.
یافته ها: در دهه های اخیر، مقالات تک نویسنده ای جای خود را به مقالات چند نویسنده ای داده اند و تعیین انتظارات و نقش های هر یک از نویسندگان پیش از شروع کار و همچنین مواردی مانند اعتماد، تعهد و هماهنگی میان نویسندگان، از عوامل موثر در کسب پذیرش مقالات در مجلات معتبر بین المللی حسابداری می باشد. با توجه به شواهد و پیشینه موجود که دال بر ضعف اساسی همکاری های تحقیقاتی و بطور کلی فعالیت های گروهی در محیط ایران است و همچنین وجود تفاوت های اساسی در بین مجلات حسابداری داخلی و بین المللی در فرآیند داوری مقالات، پرداختن به تجربیات پژوهشگران موفق بین المللی و نتایج سایر مطالعات مربوط در این زمینه، الگوهای مناسبی را برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری، اساتید دانشگاهی کشور و سایر پژوهشگران فراهم می سازد.
کلیدواژه ها:
تحقیقات حسابداری، همکاری تحقیقاتی، فرآیند داوری مقالات، مجلات معتبر بین‌المللی حسابداری.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است