چالش های هوش تجاری ومعرفی هوش حسابداری
کد مقاله : 1168-ACC17 (R1)
نویسندگان:
مهدی زینالی1، سعید صمیمی *2
1مدیر گروه و عضو هیئت علمی گروه حسابداری
2دانشجوی دکترا و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان تبریز
چکیده مقاله:
زمینه: هوش حسابداری یک مدل تخصصی ازهوش تجاری است که به صورت یک ابزارتحلیل مالی، از انبارداده های به روز و یکپارچهERP استخراج یافته وبرای ارائه گزارشات مدیریتی بکارگرفته می شود. امروزه مدیران مالی دیگر تمایلی به بهره گیری حسابداران درفرآیندهای حسابداری مرسوم ندارند، بلکه بیشتر مایلند از آنان برای تامین اطلاعات به هنگام، درک صحیح و تحلیل های مناسب ازجریان های مالی شرکت، ارائه راهکار برای چالش های پیش رو، تهیه داشبوردهای مدیریتی و به طورکلی ایجاد خلق ارزش برای شرکت، استفاده نمایند.
هدف: در عصر کنونی، واحدهای تجاری برای ادامه حیات خود، بایدبه فکرتولید اطلاعات به هنگام و تحلیل شده برای تصمیم گیری مدیران مالی باشندو برای ایجاد مزیت رقابتی درکسب وکارها از فناوری های نوین دربخش مالی خود بهره بگیرند. هدف این پژوهش توصیف پیدایش،کاربرد وضرورت های استفاده ازهوش مصنوعی درحسابداری است.
نتیجه گیری: حسابداری همچنان درحال تغییر وتکامل است تا دقت را بهبود ببخشد، سطح بهینه ایی ازکارایی و اثربخشی را به دست آوردو رشد تجارت درسراسرجهان را دربرگیرد. خروجی فرآیندهای حسابداری بایدشامل اطلاعات تحلیل شده در زمان واقعی آن باشد. یعنی باحذف اتلاف ها دربخش مالی به تیم حسابداری، زمان بیشتری اختصاص یابد تا به رویکردهای تحلیلی ومدیریتی روی آورند. زیرا درعصری که باچالش های اقتصادی روبرو هستیم، مدیران نیاز به اطلاعات بیشتر، به هنگام ومورد اعتمادتری درخصوص کاهش درآمدهاو بازنگری درخصوص فرآیندهای کسب وکاردارند.
کلیدواژه ها:
هوش مصنوعی، هوش کسب وکار، هوش حسابداری، حسابداری پرداخت ها، هوش مالی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است