شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL)توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کد مقاله : 1167-ACC17 (R1)
نویسندگان:
جمال محمدی *1، علی خوزین2
1سرحسابرس دیوان محاسبات خراسان رضوی
2گروه حسابداری واحد علی اباد کتول دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده مقاله:
چکیده
هدف: زبان نوین گزارشگری‌مالی در عصر جدید، زبان گزارشگری‌مالی توسعه‌‌‌پذیراست. این زبان بعنوان ابزاری قدرتمند، کارائی و اثر بخشی فرآیند گزارشگری‌مالی را تسهیل، وفرآیند تحصیل اطلاعات و شفافیت در افشا را بهبود می‌بخشد. هدف پژوهش حاضر؛ شناسایی عوامل موثر در پیاده‌سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: این پژوهش از لحاظ هدف‌، کاربردی و از نظر روش پژوهش؛ تحلیلی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران هستندکه به منظور کسب دیدگاههای آنان پرسشنامه ای شامل چهار فرضیه و 20 سئوال طراحی گردید و بصورت تصادفی میان 120 نفر از اعضای جامعه، در سال 1395توزیع گردید سپس داده‌های جمع‌آوری شده توسط پرسشنامه با استفاده ازروشهای آماری (آزمون دو‌جمله‌‌ای و آزمون tو آزمون ویلکاکسون یک نمونه‌ای وآزمون کولموگروف- اسمیرنف) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج پژوهش، فرضیه های پژوهش را تأیید نمود و نشان داد که عوامل: محیطی، سازمانی، حاکمیت شرکتی و تکنولوژی بعنوان عوامل موثردر پیاده‌سازی زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر (XBRL)توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
کلیدواژه ها:
زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL)، عوامل محیطی,عوامل سازمانی،عوامل حاکمیت شرکتی ،عوامل فنی و تکنولوژی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است