بررسی تاثیرضعف کنترل داخلی و کارایی سرمایه گذاری بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کد مقاله : 1163-ACC17 (R2)
نویسندگان:
سحر سیفی1، سعید علی پور *2
1گروه حسابداری, دانشگاه مقدس اردبیلی, اردبیل, ایران
2گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
چکیده مقاله:
هدف: این پژوهش بررسی تأثیر ضعف کنترل داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری بر ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
روش: روش این تحقیق از بعد فرایند نوعی تحقیق کمی و جزء تحقیقات کاربردی است و روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نوع همبستگی و رگرسیونی است. و برای طبقه‌بندی اطلاعات و محاسبه متغیرها و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها از نرم‌افزارهای Excel و Eviews8 کمک گرفته‌شده است. در این پژوهش دو فرضیه مبنی بر تأثیر ضعف کنترل داخلی بر ارزش شرکت و کارایی سرمایه‌گذاری بر ارزش شرکت مورد آزمون قرار گرفت. نمونه آماری این پژوهش 106 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1396 می‌باشد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این بود که ضعف کنترل داخلی تأثیر معنی‌داری بر ارزش شرکت ندارد اما کارایی سرمایه‌گذاری تأثیر معنی‌داری بر ارزش شرکت ندارد. درنتیجه می‌توان گفت که هرچه کنترل های داخلی شرکت مؤثرتر و بهتر باشدمیزان سرمایه‌گذاری در آن شرکت افزایش خواهد یافت.
کلیدواژه ها:
کیفیت کنترل داخلی, سرمایه گذاری, جریان نقد عملیاتی, ارزش شرکت.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است