"بررسی نقش زبان گزارشگری‌مالی توسعه‌پذیر (XBRL) در حسابرسی مستمر"
کد مقاله : 1162-ACC17 (R2)
نویسندگان:
جمال محمدی *1، علی خوزین2
1سرحسابرس دیوان محاسبات خراسان رضوی
2گروه حسابداری واحد علی اباد کتول دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده مقاله:
چکیده
هدف: استفاده از زبان گزارشگری‌مالی توسعه‌پذیر، نه تنها بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری تاثیر می‌گذارد بلکه برهزینه و زمان وکیفت حسابرسی نیزمی‌تواند تاثیر‌گذار باشد. هدف پژوهش حاضر؛ بررسی نقش زبان گزارشگری‌مالی توسعه‌پذیر (XBRL) در حسابرسی مستمر می‌باشد.
روش: این پژوهش از لحاظ هدف،کاربردی و از نظر روش پژوهش؛ تحلیلی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، حسابرسان مستقل و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستندکه به منظور کسب دیدگاههای آنان پرسشنامه‌ای شامل پنج فرضیه و 25 سئوال طراحی گردید و بصورت تصادفی میان 120 نفر از اعضای جامعه، در سال 1396توزیع گردید و در نهایت 104 پرسشنامه توسط اعضای نمونه تکمیل و جمع آوری گردید. داده‌ها با استفاده ازروشهای آماری (آزمون دو جمله ای و آزمون tو آزمون ویلکاکسون یک نمونه‌ای وآزمون کولموگروف- اسمیرنف) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج پژوهش، فرضیه‌های پژوهش را تأیید نمود و نشان داد که در محیط زبان گزارشگری‌مالی توسعه‌پذیر (XBRL)، زمان وهزینه حسابرسی مستمر، کاهش؛ دقت وکیفیت حسابرسی مستمر، افزایش می یابد. همچنین استفاده از زبان گزارشگری‌مالی توسعه‌پذیر در حسابرسی مستمر، موجب تسهیل استخراج و تحلیل داده ها و نیز تسریع فرآیند‌های اجرای حسابرسی مستمر، می‌گردد.
کلیدواژه ها:
واژه‌های کلیدی: زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر، حسابرسی مستمر، زمان حسابرسی، هزینه حسابرسی، فرآیند حسابرسی، دقت وکیفیت حسابرسی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است