بررسی تآثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کد مقاله : 1159-ACC17 (R1)
نویسندگان:
ماریه ابراهیمی *1، روح اله عرب2، احمد عبداالهی3
1دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری .موسسه آموزش عالی گلستان
2استادیارگروه حسابداری.موسسه آموزش عالی گلستان
3استادیار گروه حسابرسی.موسسه آموزش عالی گلستان
چکیده مقاله:
هدف: مساله مورد بررسی در پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و هدف آن بررسی تاثیر وجود زن در هیئت مدیره یر عملکرد مالی در شرکت‌ها می‌باشد.
روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 الی 1395 است. برای انتخاب نمونه آماری مناسب از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. پس از اعمال محدودیت‌های فوق تعداد 97 شرکت به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه در این پژوهش انتخاب گردید. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، برای آزمون فرضیه پژوهش استفاده شد. آزمون فرضیه نیز با استفاده از ابزار اقتصاد سنجی EVIEWS و تکنیک های آماری داده‌های تلفیقی صورت پذیرفته است.
یافته‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: نتایج بدست آمده حاکی از آن است که: بین حضور زن در هیئت مدیره و عملکرد مالی شرکت رابطه معناداری وجود دارد. به طور کلی یافته پژوهش نقش مهم و برجسته حضور زن در هیئت مدیره در شکل دادن به عملکرد شرکت را نشان می‌دهد. همچینن نتایج پژوهش به عنوان یک دستاورد علمی می‌تواند اطلاعات سودمندی را در اختیار سرمایه‌گذاران، قانون‌گذاران بازار سرمایه، تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری و سایر استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری قرار دهد.
کلیدواژه ها:
واژه‌های کلیدی: تنوع جنسیتی، عملکرد مالی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است