بررسی رابطه بین تغییر مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد و عملکرد شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
کد مقاله : 1158-ACC17 (R1)
نویسندگان:
معصومه داودی، امیر غفوریان شاگردی *
گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران
چکیده مقاله:
هدف: پژوهش حاضر رابطه بین تغییر مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد و عملکرد شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
روش: این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی– همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که پس از نمونه‌گیری، بالغ بر 117 شرکت و در یک دوره زمانی 7 ساله از سال 1390 الی 1396 است، می‌باشد. برای اندازه گیری تغییر مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد از روش کدگذاری و همچنین به منظور محاسبه عملکرد شرکت نیز، نسبت کیوتوبین بکار گرفته شده است. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر استفاده از رگرسیون معمولی چندگانه و با استفاده از نرم‌افزار ایویوز بوده است.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین تغییر مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد و عملکرد شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
کلیدواژه ها:
تغییر مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد، عملکرد شرکت، بورس اوراق بهادار تهران.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است