بررسی ارتباط رقابت بازار محصول، ریسک ویژه و سیستماتیک
کد مقاله : 1156-ACC17 (R2)
نویسندگان:
معصومه سادات مالدار سرپل *1، مهدی ثقفی2
1مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
2گروه حسابداری دانشگاه پیام نور زاهدان
چکیده مقاله:
هدف: رقابت در بازار محصول به‌صورت یک سازوکار انضباطی برون‌سازمانی عمل می‌کند که منتج به پیوند منافع مدیران و سهامداران و بهبود کارایی می‌گردد. افزایش رقابت در بازار محصول، اطلاعات بیشتری را برای مالکان فراهم می‌آورد که می-تواند مشکل مخاطرات اخلاقی را کاهش دهد. این‌طور استدلال می‌شود که شرکت دارای قدرت در بازار محصول، می‌تواند بر تغییرات عمده در رویدادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اثر گذارد یا واکنش موفقیت‌آمیزانه‌تری نسبت به آن‌ها داشته باشد و لذا در معرض ریسک سیستماتیک کمتری خواهد بود.
روش: در پژوهش حاضر تلاش شد تا با استفاده از داده‌های 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال-های 1392 تا 1397، براساس مدل داده‌های ترکیبی و رگرسیون چندمتغیره به بررسی ارتباط رقابت بازار محصول، ریسک ویژه و سیستماتیک پرداخته شود.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که ارتباطی معنادار و مستقیم بین رقابت در صنعت با ریسک ویژه و ریسک سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برقرار است.
کلیدواژه ها:
ارتباط رقابت بازار محصول - ریسک ویژه - ریسک سیستماتیک.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است