تحلیل قشربندی اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران: با تاکید بر روش تحلیل شبکه و توزیع پارتو
کد مقاله : 1154-ACC17 (R1)
نویسندگان:
رضا تقی زاده *1، علی روحانی2
1گروه حسابداری و مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
2بخش تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
چکیده مقاله:
هدف: این پژوهش به تحلیل قشربندی اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران در پنج سطح صنایع، شرکت‌ها، سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل و موسسات حسابرسی می‌پردازد.
روش: این پژوهش بر اساس نوع داده‌های جمع‌آوری و تحلیل شده، پژوهشی کمی از نوع تحلیل شبکه است و از توزیع پارتو نیز استفاده می‌کند. داده‌ها در بازه زمانی 1396-1381 داده‌ها گردآوری شده است.
یافته: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بورس اوراق بهادار در سطح صنایع، شرکت‌ها، سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل و موسسات حسابرسی با قدرت یکسان توزیع نشده است و دارای قشربندی خاصی است. به‌لحاظ میزان ارتباط، بعضی از واحدها در موقعیت بالاتری قرار دارند. حتی در برخی شبکه‌ها بین موقعیت واحدها شکاف ایجاد شده، اختلاف فاحش می‌شود و یک ساختار طبقاتی/ قشری را به وجود می‌آورد. در شبکه ارتباطی اعضای هیات مدیره واحدهایی وجود دارند که نقش پل را برای دیگر واحدها ایفا می‌کنند و باعث اتصال آن‌ها به بخش اصلی شبکه ارتباطی می‌شوند. موقعیت ارتباطی بهتر برخی واحدها، سهولت در دسترسی سریع‌تر به اطلاعات را منجر شده است. این واحدها می‌توانند نقش بازیگران کلیدی را در ساختار حاکم ایفا کنند. همچنین، نتایج مربوط به توزیع پارتو نشان می‌دهد که توزیع قدرت بین سهامداران تقریبا به‌طور میانگین به نسبت 75-25 است، یعنی 75 درصد قدرت در دست 25 درصد سهامداران است. همچنین توزیع قدرت بین موسسات حسابرسی به نسبت 78-22 است. در نهایت می‌توان گفت ساختاری قشری بر بورس اوراق بهادار تهران حاکم است
کلیدواژه ها:
قشربندی اقتصادی، بورس اوراق بهادار تهران، تحلیل شبکه‌، توزیع پارتو
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است