نقش بلاک چین در فرایند حسابرسی: نگاهی بر نقشه علمی مقالات بلاک چین در پایگاه اسکوپوس
کد مقاله : 1152-ACC17 (R1)
نویسندگان:
غلامرضا سلیمانی امیری1، مهناز محمودخانی *2، ریحانه احمدی3
1دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.
2دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا (س)
3کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
چکیده مقاله:
هدف : ازجمله پیشرفت‌های اخیر در حوزه‌ فناوری‌، بلاک چین است. امروزه بلاک چین در صنایع مالی بسیاری در سطح جهان کاربرد دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت علمی مقالات بلاک چین در پایگاه اسکوپوس، نقش بلاک چین در فرآیند حسابرسی و نیز چالش‌های پیش روی حسابرسان است.
روش : در این پژوهش از طریق مطالعه مقالات و ادبیات نظری حوزه بلاک چین، اهداف پژوهش تشریح شده است. از پایگاه اسکوپوس برای استخراج و تحلیل وضعیت مقالات حوزه بلاک چین استفاده شد. از نرم‌افزار وس ویـور برای ترسیم نقشه علم استفاده گردید و نویسندگان، مجلات و کشورهای برتر این حوزه شناسایی شدند.
یافته ها : نتایج نشان می‌دهد روند انتشار و ارجاع به مقالات حوزه بلاک چین در طی زمان در حال افزایش است و یکی از موضوعات موردتوجه در مقالات با محوریت بلاک چین حوزه «حسابرسی» بوده است. بر اساس یافته‌ها، فناوری بلاک چین موجب تغییر پارادایم اطمینان بخشی خواهد شد. فناوری بلاک چین به حسابرسان کمک می‌کند که حسابرسی بر اساس زمان واقعی صورت پذیرد و خطر تقلب کاهش یابد؛ بااین‌حال، حسابرسان برای انجام حسابرسی در محیط بلاک چین باید به فناوری و ابزارهای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها مجهز باشند.
نوآوری: در این پژوهش برای نخستین بار در ایران، وضعیت علمی مقالات حوزه بلاک چین در پایگاه اسکوپوس موردبررسی قرارگرفته است.
کلیدواژه ها:
بلاک چین، نقشه علم، پایگاه اسکوپوس، حسابرسی، اطمینان بخشی، قراردادهای هوشمند.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است