توانایی مدیریتی، روابط سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانه: آزمون نظریه اقتصاد سیاسی
کد مقاله : 1150-ACC17 (R1)
نویسندگان:
فریبا رضوانی *1، سلمان لطفی2
1گروه حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی،اردبیل،ایران
2دانشجوی دکتری،دانشگاه آزاداسلامی،واحد علوم وتحقیقات، تهران
چکیده مقاله:
هدف: شرکت‌های با مدیران توانمند در مقایسه با شرکت‌هایی که از چنین مدیرانی برخوردار نمی‌باشند، انگیزه کمتری برای ارتکاب به تقلب دارند لذا، توانایی مدیریتی منجر به کاهش احتمال گزارشگری مالی متقلبانه می‌گردد. در کشورهای با محیط قانونی ضعیف، شرکت‌های برخوردار از روابط سیاسی، به احتمال بیشتری مرتکب تقلب در گزارشگری مالی می‌گردند بنابراین روابط سیاسی منجر به تضعیف و یا محدود‌ سازی تاثیرگذاری توانایی مدیریتی در کاهش احتمال گزارشگری مالی متقلبانه می‌گردد. در همین راستا، هدف این پژوهش بررسی تأثیر توانایی مدیریتی بر گزارشگری مالی متقلبانه و همچنین بررسی تأثیر روابط سیاسی بر رابطه بین توانایی مدیریتی و گزارشگری مالی متقلبانه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش شناسی : به منظور نیل به هدف پژوهش 1250 سال‌-شرکت (125 شرکت برای ده سال) مشاهده جمع‌آوری شده از گزارشات مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1396 با استفاده از تکنیک رگرسیون لوجیت مورد آزمون قرار گرفته‌اند.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش توانایی مدیریتی باعث کاهش احتمال گزارشگری مالی متقلبانه می شود و روابط سیاسی بر رابطه منفی بین توانایی مدیران و گزارشگری مالی متقلبانه تأثیر منفی و معناداری دارد. به عبارت دیگر، در صورت وجود روابط سیاسی، تأثیر منفی توانایی مدیران بر گزارشگری مالی متقلبانه تضعیف می‌گردد.
کلیدواژه ها:
توانایی مدیریتی، روابط سیاسی، گزارشگری مالی متقلبانه، نظریه اقتصاد سیاسی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است