تاثیر حاکمیت شرکتی بر سرمایه‌گذاری در تحقیقات و توسعه شرکت‌های دارویی
کد مقاله : 1149-ACC17 (R3)
نویسندگان:
وحید تقی زاده خانقاه *1، یونس بادآور نهندی2
1عضو هیات علمی گروه حسابداری موسسه آموزش عالی رشدیه تبریز
2عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
چکیده مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر سرمایه‌گذاری در تحقیقات و توسعه صنایع دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
روش: برای دستیابی به هدف‌های پژوهش، تعداد 25 شرکت دارویی در بازه زمانی 1396-1387 انتخاب شد. برای اندازه‌گیری حاکمیت شرکتی از مکانیزم‌های تمرکز مالکیت، سهامداران نهادی، استقلال هیات مدیره، اندازه هیات مدیره، مالکیت مدیریتی، دوگانگی پست مدیرعامل و تخصص مالی هیات مدیره استفاده گردید. همچنین برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی داده‌های ترکیبی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که از بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی، تمرکز مالکیت، استقلال هیات مدیره، مالکیت مدیریتی و تخصص مالی هیات مدیره بر سرمایه‌گذاری در تحقیقات و توسعه شرکت‌های دارویی تاثیر متبت و معنی‌داری دارد. در حالی که سهامداران نهادی، اندازه هیات مدیره و دوگانگی پست مدیر عامل تاثیری بر سرمایه‌گذاری در تحقیقات و توسعه شرکت‌های دارویی ندارد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد زمانی که تمرکز مالکیت، استقلال هیات مدیره، مالکیت اعضای هیئت مدیره و نخصص مالی هیات مدیره بیشتر است، فشار بر مدیران در سرمایه‌گذاری تحقیقات و توسعه افزایش می‌یابد. نتایج مطابق با تئوری نمایندگی است. این نتایج می‌تواند در تدوین پروژه‌های مناسب سرمایه‌گذاری برای پیش‌برد اهداف شرکت‌ها کاربرد داشته باشد.
کلیدواژه ها:
حاکمیت شرکتی، تحقیقات و توسعه، عدم تقارن اطلاعاتی، تئوری نمایندگی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است