ذهنیت فلسفی و ریسک حسابرسی
کد مقاله : 1146-ACC17 (R2)
نویسندگان:
راضیه رحیمی *1، علی اصغر طاهرآبادی2، مهدی رحیمی3
1حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شیروان چرداول
2استادیار، گروه حسابداری، واحد کنگاور، دانشگاه آزاد اسلامی
3ایلام
چکیده مقاله:
هدف: از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی حسابرسان و ریسک حسابرسی (مطالعه موردی: جامعه حسابدارن دیوان محاسبات استان ایلام) بوده است.
روش: تحقیق از منظر هدف جزء تحقیقات کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حسابرسان دیوان محاسبات استان ایلام بوده است، که از این افراد تعداد 100نفر با کمک روش کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش پرسش‌نامه استاندارد 42 سوالی می باشد. داده ها با استفاده از فرمول آماری کرونباخ جهت پایای پرسش نامه و آزمون آماری کلموگروف اسمیرنوف و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نشان دادند که ذهنیت فلسفی با ریسک حسابرسی رابطه منفی و معناداری دارد؛ همچنین ذهنیت فلسفی با جنسیت، سابقه شغلی و تحصیلات رابطه دارد. ریسک حسابرسی نیز با جنسیت، سابقه شغلی و تحصیلات رابطه دارد. با توجه به یافته ها می توان دریافت که ذهنیت فلسفی می تواند نقش موثری در روند تصمیم گیری حسابرسان داشته باشد و این امر می تواند به بهبود عملکرد آنها منجر شود.
کلیدواژه ها:
حسابرسی، ریسک حسابرسی، ذهنیت فلسفی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است