بررسی رابطه راهبری شرکتی با اختلاف صورت‌های مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده
کد مقاله : 1145-ACC17 (R1)
نویسندگان:
آمنه بذرافشان *1، فاطمه السادات حسینی نیک2
1استادیار حسابداری، دانشکده علوم اداری ، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد
2کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده علوم اداری ، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد
چکیده مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه برخی از مکانیزم‌های راهبری شرکتی با اختلاف بین صورت‌‌های مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده می‌باشد. به لحاظ نظری، مکانیزم‌های راهبری شرکتی با هدف کاهش هزینه‌های نمایندگی موجب بهبود کیفیت اطلاعات می‌گردند و بالتبع موجب خواهند شد که اختلاف بین صورت‌‌های مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده کاهش یابد.
روش: در این پژوهش به مطالعه تجربی تأثیر پنج معیار راهبری شرکتی شامل «نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره، وجود کمیته حسابرسی، میزان پاداش هیأت مدیره، میزان ‌‌سهام‌داران نهادی و میزان ‌‌سهام‌داران عمده شرکت» بر میزان اختلاف ارقام در صورت‌های مالی حسابرسی شده و حسابرسی نشده شامل «دارایی‌ها، بدهی‌ها، سود (زیان) عملیاتی، سود (زیان) خالص و جریان نقد عملیاتی» پرداخته شده است. بدین منظور، داده‌های مربوط به 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های مالی 1388 تا 1396. با بهره‌گیری از مدل رگرسیون خطی چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که از میان مکانیزم‌های راهبری شرکتی، تنها معیار ‌‌‌‌سهام‌داران نهادی، رابطه معنادار و منفی با اختلاف بین صورت‌های مالی حسابرسی شده و صورت‌های مالی حسابرسی نشده دارد. به‌عبارت دیگر، هرچه میزان مالکیت نهادی در شرکتی بیشتر باشد اختلاف بین صورت‌های مالی حسابرسی نشده و صورت‌های مالی حسابرسی شده کمتر است.
کلیدواژه ها:
راهبری شرکتی، اختلاف صورت‌های مالی حسابرسی شده و نشده، کمیته حسابرسی، ‌‌سهام‌داران نهادی، ‌‌سهام‌داران عمده
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است