آزمون اثربخشی مدیریت ریسک سازمانی بر ضعف‌های کنترل داخلی در بورس اوراق بهادار تهران
کد مقاله : 1143-ACC17
نویسندگان:
مصطفی دلدار *1، معصومه صابرماهانی2
1گروه حسابداری، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت
2گروه حسابداری، دانشگاه تهران، داشکده مدیریت
چکیده مقاله:
هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مدیریت ریسک سازمانی بر ضعف های کنترل داخلی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است.
روش: برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی لاجیت استفاده گردیده است. در این پژوهش به منظور سنجش نقاط ضعف کنترل های داخلی از گزارش حسابرسان مستقل در خصوص کنترل های داخلی شرکت ها بر مبنای دستورالعمل کنترل های داخلی سازمان بورس مصوب 16/02/1391 و چک لیست رعایت الزامات کنترل های داخلی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش پس از اعمال برخی محدودیت‌های موجود در این پژوهش، شامل 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورۀ زمانی 1391 تا 1396 است.
یافته‌ها: شواهد پژوهش نشان داد که مدیریت ریسک سازمانی بر ضعف‌های کنترل داخلی (اعم از ضعف‌های کنترل داخلی مرتبط به حسابداری و غیر مرتبط به حسابداری) تأثیر منفی دارد. در واقع، مدیریت ریسک سازمانی می‌تواند ضعف‌های کنترل داخلی را کاهش دهد.
نوآوری: این نتایج مبین اهمیت و اثربخشی مدیریت ریسک سازمانی در افزایش کیفیت کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی است.
کلیدواژه ها:
مدیریت ریسک سازمانی، ضعف‌های کنترل داخلی، ضعف‌های کنترل داخلی مرتبط به حسابداری، ضعف‌های کنترل داخلی غیر مرتبط به حسابداری، مدل لاجیت.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است