تاثیرتخصص فناوری اطلاعات حسابرس، پیچیدگی سیستم‌های اطلاعاتی صاحبکار واندازه موسسه حسابرسی برشکل مستندسازی کنترل‌های داخلی
کد مقاله : 1142-ACC17 (R1)
نویسندگان:
سعید صمیمی *
دانشجوی دکترا و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان تبریز
چکیده مقاله:
هدف: یک حسابرس باید درک خود را از اجزا سیستم کنترل‌ داخلی صاحبکارمستندسازی نماید. شکل وحدود این مستندسازی تحت تاثیرماهیت و پیچیدگی کنترل‌های داخلی واحد مورد رسیدگی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیرتخصص فناوری اطلاعات حسابرس، پیچیدگی سیستم‌های اطلاعاتی صاحبکار واندازه موسسه حسابرسی برشکل مستندسازی کنترل‌های داخلی توسط حسابرسان است.
روش: داده‌های این پژوهش، شامل 114پرسشنامه تکمیل‌شده توسط جامعه حسابداران رسمی می‌باشد. به‌منظور انجام تحلیل‌های آماری از آزمون‌های آنالیز واریانس یک‌طرفه، U من ویتنی و آزمون تیمن تی دو، برای منبع اختلاف استفاده‌شده است. همچنین به‌منظور ارزیابی پایایی پرسشنامه (محقق ساخته)، از آزمون ضریب آلفای کرونباخ درنرم افزار SPSS استفاده‌شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، اندازه موسسه حسابرسی بر انتخاب شکل مستندسازی فلوچارت تاثیر دارد. یعنی به هرمیزان که موسسه حسابرسی بزرگتر باشد درانتخاب نوع مستندسازی کنترل‌های داخلی بیشتر ازشکل فلوچارت استفاده می‌شود. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهدبا افزایش میزان تخصص فناوری اطلاعات حسابرس، استفاده ازشکل پرسشنامه وفلوچارت درمستندسازی کنترل‌های داخلی برای حسابرسان اولویت بیشتری دارد. ودرنهایت، با افزایش حجم اطلاعات نرم افزاری وپیچیدگی سیستم‌های اطلاعاتی صاحبکاران، استفاده ازشکل مستندسازی پرسشنامه برای حسابرسان مقبولیت بیشتری دارد.
کلیدواژه ها:
تخصص فناوری اطلاعات حسابرس، پیچیدگی سیستم‌های اطلاعاتی صاحبکار، اندازه موسسه حسابرسی، روش‌های مستندسازی کنترل‌های داخلی، فناوری اطلاعات در حسابرسی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است