طراحی و تحلیل بازی استراتژیک حسابرس و مدیر: به‌کارگیری نظریه‌های بازی، صداقت مدیر و کیفیت حسابرسی
کد مقاله : 1141-ACC17 (R2)
نویسندگان:
بهنام نصیری *1، محمد نظری پور2، علیرضا قدرتی3
1کارشناس امور مالی، سازمان بازرسی کل کشور
2دانشگاه کردستان
3حسابرس، دیوان محاسبات کشور
چکیده مقاله:
تعارض و همکاری یکی از مسائل مهم رفتار انسان‌ها و سازمان‌ها و ... است که این‌گونه رفتار هنگام تعامل با دیگران پدیدار می‌شود. مدیر و حسابرس، به ترتیب با استفاده از ابزارهای مدیریت سود و کیفیت حسابرسی، در جهت حداکثر کردن مطلوبیت خود و حفظ همکاری با یکدیگر تلاش می‌کنند.
هدف پژوهش: بررسی این تعارض و همکاری بین مدیر و حسابرس در شرکت‌های بورس اوراق بهادار و یافتن نقطه تعادلی در منافع طرفین بازی با استفاده از تئوری بازی‌ها است، به‌طوری‌که در آن مدیر و حسابرس به‌مثابه عناصر اصلی بازی در راستای حداکثر سازی منافعشان، رضایتمند باشند.
روش: فرضیه‌ها با استفاده از داده‌های ترکیبی صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی 64 شرکت بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1390 الی 1395 آزمون گردید. فرضیه اصلی و فرضیه‌های فرعی پژوهش به ترتیب با روش تابع بهترین پاسخ و آزمون من – ویتنی تحلیل و بررسی شدند.
یافته ها: طبق یافته‌ها، در ترکیب استراتژی کیفیت حسابرسی قوی توسط حسابرس و مدیریت سود شدید توسط مدیر و ترکیب استراتژی کیفیت حسابرسی قوی توسط حسابرس و مدیریت سود خفیف توسط مدیر، طرفین بازی به تعادل خود دست می‌یابند اما هردوی این ترکیب‌های استراتژی، تعادل نش غالب ضعیف است. یعنی چه در استراتژی مدیریت سود شدید و چه در استراتژی مدیریت سود خفیف استراتژی حسابرس حسابرسی با کیفیت بالا است و انگیزه ای برای تغییر آن ندارد، زیرا با تغییر آن منافع حسابرس کمتر خواهد شد.
کلیدواژه ها:
تابع بهترین پاسخ، تئوری بازی‌ها، تعادل نش، مدیریت سود، کیفیت حسابرسی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است