ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه از نوع بدهی
کد مقاله : 1139-ACC17 (R1)
نویسندگان:
مریم قربانی خسروشاهی *1، احمد محمدی2
1موسسه آموزش عالی دانشوران تبریز ، ایران
2موسسه آموزش عالی دانشوران تبریز، ایران
چکیده مقاله:
هدف: پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه از نوع بدهی می‌پردازد
روش: جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 132 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره‌ی زمانی 6 ساله بین سال‌های 1391 تا 1396 مورد پژوهش قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد کیفیت حسابرسی، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی با ساختار سرمایه از نوع بدهی ارتباط مستقیم و معنادار دارند ولی اندازه هیئت مدیره و استقلال هیأت مدیره با ساختار سرمایه از نوع بدهی ارتباط معکوس و معنادار دارند. بنابراین، یافته های این پژوهش بیانگر این است که بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه از نوع بدهی رابطه وجود دارد و هیأت مدیره های بزرگ‌تر و مستقل تر بر ساختار سرمایه از نوع بدهی تأثیر معکوسی دارند و در حقیقت هر چقدر مالکیت نهادی افزایش یابد تامین مالی از طریق بدهی کاهش می یابد.
کلیدواژه ها:
ساختار سرمایه، کیفیت حسابرسی، مالکیت نهادی، ویژگیهای هیئت مدیره
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است