حسابداری پول‌مجازی در چارچوب استانداردهای حسابداری ایران
کد مقاله : 1138-ACC17 (R1)
نویسندگان:
سید عباس حسینی *، حسین فخاری
دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
چکیده مقاله:
هدف: ارزش بالای بازار پول‌مجازی، ارزش بالای معاملات و افزایش روزافزون علاقه نسبت به سرمایه‌گذاری در این بازار، توجه نهاد‌های استانداردگذار حسابداری در سرتاسر جهان را به این پدیده نوظهور جلب کرده است. با توجه به نبود استاندارد بین‌المللی خاصی در رابطه با حسابداری پول‌مجازی، متخصصان حوزه حسابداری در سرتاسر جهان، چگونگی حسابداری پول‌مجازی بااستفاده از استانداردهای بین‌المللی موجود را مورد بررسی قرار داده‌اند. از این رو در این مقاله سعی شده است تا با بررسی استانداردهای حسابداری ایران به این سوال پاسخ داده شود که آیا پول‌مجازی نگهداری شده توسط واحدتجاری را می‌توان به عنوان یک دارایی گزارش کرد؟ و اگر پاسخ مثبت است پول‌مجازی به کدام طبقه از اقلام دارایی تعلق دارد؟
روش: در ابتدا با مرور ادبیات موجود درباره پولمجازی، ویژگیهای پول مجازی شناسایی شده است و سپس با بررسی استانداردهای حسابداری ایران این ویژگیها با ویژگیهای اقلام مختلف دارایی مورد مقایسه قرار گرفته است تا مشخص شود که پولمجازی باید در کدام دسته از دارایی‌ها طبقه بندی شود.
یافته ها: با توجه به بررسی انجام شده، نظر ما بر این است که پول‌مجازی نگهداری‌شده توسط واحدتجاری یک دارایی نامشهود است و باید با توجه به استاندارد حسابداری شماره 17 ایران رویه مناسب برای حسابداری آن اتخاذ گردد. اما اگر پول‌مجازی در روال عادی عملیات واحد تجاری به قصد فروش نگهداری می شود باید به عنوان موجودی کالا گزارش شده و برای حسابداری آن از استاندارد حسابداری شماره 8 ایران استفاده شود.
کلیدواژه ها:
پول‌مجازی، حسابداری پول‌مجازی، استانداردهای حسابداری ایران
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است