بررسی رابطه بین ارزش خلق شده، مالکیت پایدار و بحران اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کد مقاله : 1137-ACC17 (R1)
نویسندگان:
مهدی مهرآور1، حامد کارگر *2
1مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ،تهران،ایران
چکیده مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ارزش خلق شده، مالکیت پایدار و بحران اقتصادی می باشد. موضوع بحران های اقتصادی چند دهه اخیر و درگیر شدن کل دنیا در آن، مالکیت پایدار و خلق ارزش برای سهام داران، دغدغه اصلی کلیه سازمان ها و موسسات می باشد. کلیه سرمایه گذاری های یک موسسه برای رسیدن به ثبات مالکیتی و اطمینان به ادامه فعالیت موسسه می باشد.
روش: پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون( داده های تابلویی ) از نرم افزار ایویوز نسخه 10 جهت آزمون های آماری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک151 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره زمانی10ساله( 1387 تا 1396) مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، که بین ارزش خلق شده و پایداری مالکیت شرکت رابطه مستقیم و معنادار و هم چنین بین بحران اقتصادی و پایداری مالکیت شرکت، رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. بنابراین هر مقدار شرکت ها بتوانند، برای اعضا و سهام داران، خلق ارزش کنند، مالکیت به سمت پایداری حرکت خواهد کرد. بایستی در بحران های اقتصادی که عاملی جهت سست کردن پایه های مالکیت پایدار می باشد، با اتخاذ استراتژی های خاص و مدیریت استراتژیک، بهره وری موسسه را افزایش داد. ضمن این که در بحران های اقتصادی، خلق ارزش امری مشکل می باشد و طبق نتایج پژوهش، هیچ ارتباطی بین ارزش خلق شده و بحران اقتصادی مشاهده نگردید.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: مالکیت پایدار، ارزش خلق شده، بحران اقتصادی، سرمایه گذاران نهادی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است