تبین نقش و جایگاه حسابرسی عملکرد در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
کد مقاله : 1136-ACC17 (R2)
نویسندگان:
جواد دوست جباریان *
دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:
پچکیده
هدف: پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تلاش در جهت اجرایی کردن این سیاست ها امری ضروری به نظر می‌رسد . اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی نیازمند شناخت، اهداف و ویژگی های این سیاست اقتصادی می-باشد .از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی می‌توان به افزایش بهره وری و صرفه جویی در واحدهای اقتصادی اشاره نمود . بهره وری مفهومی برای نشان دادن نسبت برون داد بر درون داد یک فرد، واحد و سازمان است. بهره وری و صرفه جویی را می‌توان مفاهیمی معادل برای واژه های کارایی و صرفه اقتصادی در حسابرسی عملکرد دانست. صرفه اقتصادی عبارت است از تلاش در جهت حداقل کردن هزینه تحصیل و استفاده از منابع سازمان با حفظ کیفیت مناسب است .سنجش صرفه اقتصادی و کارایی از مهم ترین اهداف حسابرسی عملکرد است .
روش : با استفاده از مطالعه منابع و تحقیقات و با تحلیل های انجام شده این پژوهش قالب بندی شده در نتیجه از منظر روش پژوهش این پژوهش را می توان جزو پژوهش های توصیفی- تحلیلی قرار داد.
یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که حسابرسی عملکرد در اقتصاد مقاومتی جایگاه بسیار مهمی داشته و به عبارت دیگر می‌توان آن را به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف این اقتصاد دانست .
کلیدواژه ها:
حسابرسی عملکرد، اقتصاد مقاومتی، کارایی، صرفه اقتصادی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است